വാഴക്കുല എഴുതിയത് വൈലോപ്പിള്ളി; ചിന്ത ജെറോമിന്റെ പ്രബന്ധത്തിന് നൽകിയ ഡോക്ടറേറ്റ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ലളിത ചങ്ങമ്പുഴ

പിഴവ് ക്ഷമിക്കാൻ ആവാത്തതാണെന്നും തെറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രബന്ധത്തിന് എങ്ങനെ ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകാൻ കഴിയുമെന്നും ലളിത ചങ്ങമ്പുഴ ചോദിക്കുന്നു.