ട്രാൻസ്‌മെൻ യോനിയെ ‘ബോണസ് ഹോൾ’ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെ ന്യായീകരിച്ച് യുകെ കാൻസർ ട്രസ്റ്റ്

സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ ട്രസ്റ്റിൽ സ്ത്രീകളാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രേക്ഷകർ എന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് , ആരുടെതായാലും, കഴിയുന്നത്ര സെർവിക്സുകൾ