ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തിന് തുടക്കംകുറിച്ച്‌ ആനയോട്ടം ഇന്ന്

ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തിന് തുടക്കംകുറിച്ച്‌ ആനയോട്ടം ഇന്ന്. വൈകിട്ട് മൂന്നുമണിച്ച്‌ മഞ്ജുളാലില്‍നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ആനയോട്ടത്തില്‍ 19 ആനകള്‍ പങ്കെടുക്കും. അഞ്ച്