ആർഎസ്എസ് ശാഖകൾക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള വിലക്ക് കർശനമാക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്

നേരത്തേതന്നെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആർഎസ്എസിന് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇക്കാര്യം പാലിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ