തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും 10 കോടി നേടുന്ന ആദ്യ മലയാള ചിത്രമായി മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്

തമിഴ്നാട്ടിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ഡബ്ബ് ചെയ്യാത്ത സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയുമധികം മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളും കളക്ഷനും ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ