ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ചിരിക്കാൻ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പല്ലു ക്ലീനിംഗ് നടത്താം

പറ്റിപിടിച്ചിരിക്കുന്ന കറകൾ മൂലം (stains) വായ തുറന്ന് പുഞ്ചിരിക്കാനോ , സംസാരിക്കാനോ കഴിയാത്തവർ നമുക്കിടയിൽ ഏറെയാണ് . നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ