ജനകീയ കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് എൻസിഇആർടി

മോദി സർക്കാരിനെതിരെ ഡൽഹി അതിർത്തിയിലെ മൂന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ബികെയു നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു വർഷം നീണ്ട കർഷക