തൈപ്പൊങ്കൽ ; തമിഴ്നാടുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന ആറ് ജില്ലകള്‍ക്ക് നാളെ അവധി

തൈപ്പൊങ്കൽ കാരണം ആറ് ജില്ലകളിലെ കെ എസ് ഇബി ഓഫീസുകൾക്കും നാളെ അവധി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ,