5 വർഷം ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ അധ്യാപനം നിർബന്ധമാക്കി മമതാ സർക്കാർ

അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി സെമസ്റ്റർ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് സംസ്ഥാനം നയത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിദ്യാഭ്യാസ