ജൂൺ 11 മുതൽ കർണാടകയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സർക്കാർ ബസുകളിൽ സൗജന്യ യാത്ര

വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യാതൊരു വിവേചനവുമില്ലാതെ

സർക്കാർ ബസ്സിൽ സ്ഥിരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ

പത്താം ക്ലാസ്, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്ന വിജയം നേടുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് ജീവനക്കാരുടെ മക്കൾക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസ് നൽകും. ഇതിനായി 18.90