കേരളത്തിൽ മൂന്നാം പിണറായി സർക്കാരുമുണ്ടാകും: സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമി

ഇതുവരെ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട്, പക്ഷഭേദമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ പിന്തുണച്ചതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ രണ്ടാമതും പിണറായി സർക്കാർ ഉണ്ടായത്.