ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളുടെ നിറച്ചാർത്തുമായി എസ് എൻ ശ്രീപ്രകാശിന്റെ ചിത്രപ്രദർശനം തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ

1986 മുതൽ ചിത്രരചനാരംഗത്ത് സജീവമായ ശ്രീപ്രകാശ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ സംസ്‌കാരവും പാരമ്പര്യവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി തന്റെ ചിത്രകലയെ

ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളുടെ വർണക്കാഴ്ചകൾക്ക് തിരികൊളുത്തി ഛായാഗ്രാഹകൻ അഴഗപ്പൻ; എസ്. എൻ ശ്രീപ്രകാശിന്റെ ചിത്രപ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും ആവിഷ്‌കാരമാണ് ചിത്രകാരന്മാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ വർക്കല ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.