എൻസിപിയുടെ എൻഡിഎ പ്രവേശത്തിന് പിന്നാലെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേന ശിൻഡെ വിഭാഗത്തിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമായി

മുംബൈ:എൻസിപിയുടെ എൻഡിഎ പ്രവേശത്തിന് പിന്നാലെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേന ശിൻഡെ വിഭാഗത്തിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമായി. എൻസിപിയുമായി ഒരു സഖ്യവും പാടില്ലെന്നാണ് പുതിയ സഖ്യത്തെ