രാജസ്ഥാനെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച നായകനായി സഞ്ജു

55 മത്സരങ്ങളില്‍ ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്നും നയിച്ച വോണ്‍ 30 വിജയങ്ങളാണ് നേടികൊടുത്തത്. 34 മത്സരങ്ങളില്‍ നായകനായ രാഹുല്‍