സർക്കാർ ബസ്സിൽ സ്ഥിരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ

പത്താം ക്ലാസ്, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്ന വിജയം നേടുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് ജീവനക്കാരുടെ മക്കൾക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസ് നൽകും. ഇതിനായി 18.90