മെസിയുടെ ക്ലബ്ബ് മാറ്റവാർത്തകൾ കാര്യമാക്കുന്നില്ല: പരിശീലകൻ ലിയോണൽ സ്കലോണി

അടുത്തിടെ നടന്ന മെസിയുടെ സൗദി സന്ദർശനത്തിനിടെ കരാറിൽ ധാരണയായെന്ന വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെസിയുടെ