വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബിഎസ്എന്‍എൽ ആസ്തികള്‍ വില്‍പനയ്ക്ക് വച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍

സ്ഥാപനത്തിന്റെ 537ഉം എംഎടിഎന്‍എല്ലിന്റെ 119 ആസ്തികളുമാണ് വില്‍ക്കുന്നത്.ഇതിൽ കേരളത്തില്‍ ബിഎസ്എന്‍എല്ലിന്റെ