ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: നിങ്ങൾക്കും പോലീസ് സേനയുടെ ഭാഗമാകാം

അവരവരുടെ താമസ സ്ഥലത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷകളില്‍ ഒഴിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും