മണിപ്പൂരിലെ യുവതികൾക്കെതിരായ അക്രമങ്ങൾ; ബിജെപി നിലപാട് തള്ളി ആർഎസ്എസിന്റെ വനിതാ വിഭാഗം

മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന യുവതികൾക്കെതിരായ അക്രമങ്ങളെ സംഘടന ശക്തമായ് അപലപിക്കുകയും . മണിപ്പൂരിലേത് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങള്‍