മോദിയുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് സംഘടിപ്പിച്ച അത്താഴവിരുന്നിൽ നടൻ മാധവൻ

അവരുടെ ദർശനങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളതും ഉചിതവുമായ സമയത്ത് ഫലം നൽകട്ടെയെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി