ക്വിന്‍റില്യണ്‍ ബിസിനസ് മീഡിയയും ഏറ്റെടുത്തു; മാധ്യമരംഗത്ത് കൂടുതൽ നിക്ഷേപവുമായി ഗൗതം അദാനി

എ എം ജി മീഡിയ നെറ്റ്‍വര്‍ക്ക് ആണ് രാഘവ് ബാഹ്‍ലിന്‍റെ ക്വിന്‍റില്യണ്‍ ബിസിനസ് മീഡിയ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ 49 ശതമാനം