അനിൽ ആന്റണി ബിജെപിയേയും ചതിക്കും; തിരികെവരുമ്പോൾ നമുക്കെടുക്കാം: പി ജെ കുര്യൻ

കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അനുഭവിച്ച ശേഷം കോൺഗ്രസിനെ ചതിച്ച ആളാണ് അനിൽ ആന്റണി. ഇപ്പോൾ ബിജെപി