പസഫിക് സമുദ്ര ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമായ കിരിബാതിലും ന്യൂസിലൻഡിലെ ഓക്സിലൻഡിലും പുതുവർഷം പിറന്നു

അതേസമയം പുതുവർഷം ഏറ്റവും വൈകിയെത്തുന്നത് യുഎസിലെ ബേക്കർ ദ്വീപ്, ഹൗലൻഡ് ദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്. തികച്ചും മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത