ഒരു മെക്സിക്കൻ അപാരതയ്ക്ക് തിയേറ്ററിനുള്ളിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാമെങ്കിൽ ‘മാളികപ്പുറ’ത്തിന് ശരണവും വിളിക്കാം: സംവിധായകൻ വി സി അഭിലാഷ്

ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമല്ല എൻ്റേത്. ഇത് പറയുന്നതിലൂടെ ഞാൻ ചിലപ്പോ വായുമാർഗ്ഗം സഞ്ചാരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്നാലും എനിക്കിത് പറഞ്ഞേ