ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടം; വാട്സ് ആപ് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടി; മലപ്പുറത്ത് ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽ

രണ്ടിരട്ടി ലാഭം ലഭിക്കുമെന്നു വിശ്വസിപ്പിച്ച് ‘വിഐപി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്’ എന്ന വാട്സാപ് കൂട്ടായ്മ വഴി പലപ്പോഴായി 5 ലക്ഷം രൂപ