എണ്ണം കുറയ്ക്കും; ക്രമേണ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് നിർത്താൻ പദ്ധതി

പുരുഷന്മാരുടെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിന്