മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥന; പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളെ നേരിടാൻ കേരളവുമായി സഹകരിക്കാൻ നോര്‍വീജിയന്‍ ജിയോ ടെക്‌നിക്കല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ഏഴു കിലോമീറ്റര്‍ ആഴത്തിലുള്ള പാറയുടെ വരെ സ്വഭാവത്തെ കൃത്യമായി മനസിലാക്കുന്നതിനുള്ള നോര്‍വീജയന്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഇന്ത്യ ലഡാക്കില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്