പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികൾ ഉറപ്പായും നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്: എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ

പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് എല്ലാ മാസവും നടക്കുമെന്നും സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്രം തന്നെ