പാലാ ബിഷപ്പിനെ ചങ്ങലക്കിട്ടിരുന്നെങ്കില്‍ ളോഹ ധാരി ഡിക്രൂസിന്റെ നാവ് പൊങ്ങുമായിരുന്നില്ല: നാസര്‍ ഫൈസി കൂടത്തായി

മതം കളിയില്‍ ഇടപെടേണ്ടെന്ന് അബ്ദുറഹിമാന്‍ മന്ത്രി പറഞ്ഞാലും ളോഹ ധാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘അബ്ദുറഹിമാന്‍ ‘ പേരില്‍ തീവ്രവാദം പറഞ്ഞാല്‍ മതം