മാതാപിതാക്കൾ ജാഗ്രത ; ആർഡിഎക്സ് സിനിമ തലവേദന ആയതായി പോലീസ്

അതേസമയം നഞ്ചക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കായിക അക്രമത്തിൽ ഏൽക്കുന്നത് മാരകമായ പരുക്കാണെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.യുവാക്കൾ ശത്രുത തീർക്കാ