പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരത്തിൽ വൈകല്യങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ട വാസ്തു വിദഗ്ധൻ 65 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പിന് പിടിയിൽ

വിവിധ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻ്റ് പ്രോജക്ടുകളുടെ കൺസൾട്ടൻ്റും പ്രമുഖ വ്യവസായികളുടെയും തന്ത്രപരമായ ഉപദേശകനുമാണ് ബൻസാൽ.