മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം; മെയ്തി സ്ത്രീകളും സായുധ സേനയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി

അതേസമയം, കാങ്‌വായ്, ഫൗഗക്‌ചാവോ മേഖലകളിൽ പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ സായുധ സേനയും മണിപ്പൂർ പോലീസും കണ്ണീർ വാതക