സംസ്ഥാനത്തെ സംരംഭങ്ങളുടെ എണ്ണം; മനോരമ വാര്‍ത്ത നാടിനെതിരായ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം: മന്ത്രി പി രാജീവ്

എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുറവുണ്ടെങ്കില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. അങ്ങിനെയുള്ളതിനെ ക്രിയാത്മകമായി വിമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്യാം.