പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മഹാകൽ ലോക് ഇടനാഴിയിലെ സപ്തർഷി വിഗ്രഹങ്ങൾ കനത്ത കാറ്റിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു

856 കോടിരൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച പദ്ധതിയാണ് മഹാകൽ ലോക്. 2022 ഒക്ടോബറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് മഹാകൽ ലോക് ഇടനാഴിയുടെ