അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ക്കും അനാചാരങ്ങള്‍ക്കും എതിരായ ബോധവത്കരണം കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടണം: മുഖ്യമന്ത്രി

നരബലി സംഭവം കേരളത്തിന് അപമാനമായി മാറി. അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ക്കും അനാചാരങ്ങള്‍ക്കുമെതിരായ ബോധവത്കരണം ശക്തിപ്പെടണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി