വിഴിഞ്ഞം സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് ലത്തീൻ അതിരൂപത; പള്ളികളിൽ നാളെ സർക്കുലർ വായിക്കും

നിർത്തിവെച്ചിട്ടുള്ള തുറമുഖ നിർമാണം പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ശ്രമം തീരവാസികൾ തടഞ്ഞതോടെയാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്