ജൂൺ 9-നകം ബ്രിജ് ഭൂഷണെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം നേരിടുക; കേന്ദ്രത്തിന് കർഷക നേതാക്കളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

ഗുസ്തിക്കാരുടെ പരാതികൾ സർക്കാർ പരിഹരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തെ (ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിംഗ്) അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു