ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ടണൽ തകർച്ച; ഇന്ത്യൻ സൈന്യം മാന്വൽ ഡ്രില്ലിംഗിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു

ഇതോടൊപ്പം പെപ്പിൽ കുടുങ്ങിയ യന്ത്രഭാഗം മുറിച്ച് മാറ്റാനും തുടങ്ങി. അവസാന 15 മീറ്ററും മുറിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തകർന്നുവീണ സിൽക്യാര തുരങ്കത്തിന്റെ