മോദി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റശേഷമുള്ള മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ; ഇന്ത്യക്കെതിരെ യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ

ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും അവകാശം സംരക്ഷിക്കണം.