ട്വിറ്റർ ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ, ഹോം ഇന്റെർനെറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ റദ്ദാക്കി മസ്ക്

ജീവനക്കാരോട് ഓരോ ആഴ്ചയിലേയും തൊഴിൽ വിവരങ്ങൾ ഇമെയിൽ മുഖാന്തരം അറിയിക്കണമെന്ന നിർദേശവും ട്വിറ്റർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.