പാട്ടിനും നൃത്തത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതല്ല; ആവശ്യമായ ചടങ്ങുകളോടെ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു വിവാഹം സാധുവല്ല: സുപ്രീം കോടതി

ആക്ടിൻ്റെ (ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമം, 1955), പ്രസ്തുത നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 5 പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുക മാത്രമല്ല, നിയമത്തിൻ്റെ