ജനങ്ങളുമായി അടുക്കാൻ മാസത്തിലൊരിക്കൽ 15 കിലോമീറ്റർ പദയാത്ര നടത്തൂ; നേതാക്കളോട് രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ

മാസത്തിലൊരിക്കൽ 15 കിലോമീറ്റർ പദയാത്ര എപ്പോൾ തുടങ്ങണമെന്ന് ജനുവരി 26-നോ ജനുവരി 27-നോ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും.