മിശ്രവിവാഹമായതിനാൽ ആ സമയത്തെ ഗോസിപ്പുകൾ എന്നെ അസ്വസ്ഥയാക്കിയിരുന്നു: പ്രിയാമണി

നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹവും പ്രാര്‍ഥനയുമാണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടതെന്നും എപ്പോളും ഞങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകണമെന്നുമായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രാര്‍ഥനയും