പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ നിന്നും ‘ഫീൽഡ്’ എന്ന വാക്ക് നിരോധിച്ച് യുഎസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്

ഈ മാറ്റം വംശീയ വിരുദ്ധ സാമൂഹിക പ്രവർത്തന രീതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു," ഡോ. ഹൗമാൻ ഡേവിഡ് ഹെമ്മാട്ടി ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിട്ട ഒരു