കർഷകരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഇന്ത്യയുടെ നിയമം ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അനുകരിക്കാനാകും: രാഷ്‌ട്രപതി മുർമു

ഭക്ഷ്യ-സസ്യ ജനിതക വിഭവങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയുമായി യോജിപ്പിച്ച്, സസ്യ ഇനങ്ങളുടെയും കർഷകരുടെ അവകാശങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണ

കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിച്ചത് ഭാരതത്തിന്റെ ഗതികേടായി കാണുന്നു: സുരേഷ്‌ഗോപി

കേരളത്തിൽ നിന്ന് 7 കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ റോഡ് വികസനം ഉൾപ്പെടെ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.