പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഐഎഎസ് ഓഫീസറായി ആൾമാറാട്ടം;അറസ്റ്റ്

സംശയം തോന്നിയ സംഘാടകർ തയാഡെയെക്കുറിച്ച് പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സംഘം രൂപീകരിക്കുകയും അന്വേഷണം