ചിത്രയും മോഹൻലാലും ‘ഏഴിമലപ്പൂഞ്ചോല’ വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് പാടി; റീമാസ്റ്റർ ചെയ്ത ഗാനം പുറത്ത്

1995ലെ ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ എട്ട് കോടിയിലധികം കളക്ഷൻ നേടിയ സ്പടികം ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ