പരാജയ ഭയം കൊണ്ട് ഒളിച്ചോടുന്നു; എക്സിറ്റ് പോൾ ചർച്ചകൾ കോൺഗ്രസ് ബഹിഷ്കരിച്ചതിൽ അമിത് ഷാ

എന്നാൽ അവർക്ക് സാഹചര്യം അറിയാം ഇനിയുള്ള എക്സിറ്റ് പോളുകളിൽ അത് അവരുടെ വൻ പരാജയമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർക്ക്