യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ വിടും; ഏഷ്യയിലേക്ക് മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ റഷ്യ

"ഔദ്യോഗികമായി, ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ കോൺഫെഡറേഷനുകൾ മാറ്റാൻ കഴിയും," ദ്യുക്കോവ് സെപ്റ്റംബറിൽ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ യുവേഫയിൽ