14 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 800 ഭൂകമ്പങ്ങൾ; ഐസ്‌ലാൻഡിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഏകദേശം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ (3.1 മൈൽ) ആഴത്തിൽ ഭൂഗർഭത്തിൽ മാഗ്മ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതായി IMO ശ്രദ്ധിച്ചു. ഉപരിതലത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ